RGE - sklep prowadzony przez Fundację 

Sklep RGE jest prowadzony przez Fundację Wspierania Talentów Sportowych.

Fundacja prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci oraz wspomaga utalentowanych sportowców (w tym gimnastyczki).

Dochód wypracowany przez sklep RGE jest w całości przeznaczony na wsparcie działalności statutowej (pożytku społecznego) fundacji. Jeśli chcesz nas wspomóc darowizną lub wolontariatem to serdecznie zapraszamy!

FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW SPORTOWYCH
Ul. Giermków 22
04-491 Warszawa

NIP 527 276 45 24

KRS 0000607964

Fundacja Wspierania Talentów Sportowych

Fundacja Wspierania Talentów Sportowych powstała na początku 2016 roku. Celami Fundacji są:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 2. Zachęcania dzieci i młodzieży do aktywnej turystyki i krajoznawstwa;
 3. Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
 4. Działalność charytatywna;
 5. Ochrona i promocja zdrowia;
 6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. Promocja i organizacja wolontariatu;
 13. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r poz 1118 ze zmianami).
 14. Wspieranie i upowszechnianie olimpijskich dyscyplin sportowych;
 15. Promowanie i wspieranie młodych sportowców w karierze;
 16. Propagowanie i upowszechnianie idei sportu;
 17. Działania organizacyjno-marketingowe mające na celu wzrost zainteresowania sportem wśród społeczeństwa;
 18. Wychowanie przez sport  jako metoda walki z patologiami społecznymi;
 19. Współpraca i pomoc klubom sportowym w działalności;
 20. Organizacja i współorganizacja zawodów sportowych, turniejów, gal promujących dyscypliny olimpijskie;

Działalność Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. Działalność w zakresie wspierania, edukacji, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych, a także dorosłych sportowców;
 2. Udzielanie pomocy sportowcom, którzy: ulegli wypadkom losowym, na skutek uprawiania sportu doznali kontuzji oraz wspieranie ich w powrocie do czynnego uprawiania sportu;
 3. Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną;
 4. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją kultury fizycznej;
 5. Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia;
 6. Udzielanie pomocy i wspieranie klubów, organizacji sportowych oraz trenerów;
 7. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze sportowym, edukacyjnym oraz charytatywnym;
 8. Szkolenia sportowe oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych;
 9. Utrzymanie, budowa oraz rozbudowa obiektów i urządzeń kultury fizycznej;
 10. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz działaczy kultury fizycznej;
 11. Współpracę w dziedzinie kultury fizycznej z zagranicą;
 12. Pomoc zwrotną i bezzwrotną dla jednostek organizacyjnych kultury fizycznej;
 13. Tworzenie i prowadzenie portali internetowych o tematyce kultury fizycznej, rozwoju i samodoskonalenia;
 14. Promowanie dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich uprawiania;
 15. Wspieranie kultury fizycznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli m.in. darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych;
 16. Prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez kulturę fizyczną;
 17. Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność w zakresie celów Fundacji;
 18. Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji oraz organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń, działalność edukacyjną;
 19. Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
 20. Finansowanie nagród i stypendiów dla najlepszych sportowców;
 21. Organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji i wykładów;
 22. Pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy otrzymywanych przez Fundację, pozyskiwanie środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej;
 23. Wykorzystywanie wszelkich form aktywności fizycznej w działaniach prewencyjnych i resocjalizacyjnych,
 24. Wspomaganie innych działań określonych w artykule 4. Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 25. Współpraca z przedstawicielami sportu i biznesu oraz z jednostkami samorządu terytorialnego do realizacji celów Fundacji.